ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ПРЕМЕШТАЈ НОСИЛАЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ДРУГО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СЛУЧАЈУ УКИДАЊА ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА ИЛИ СМАЊЕЊА БРОЈА ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

 На основу члана 15. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник Републике Србије" број 101/2013) и члана 57.  Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник Републике Србије" бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 38/2012 – одлука УС, 121/2012 и 101/2013),

Државно веће тужилаца доноси

Правилник о критеријумима и поступку за премештај носилаца јавнотужилачке функције у друго јавно тужилаштво у случају укидања јавног тужилаштва или смањења броја заменика јавног тужиоца

Члан 1.

Овим Правилником се утврђују критеријуми на основу којих Државно веће тужилаца врши премештај носилаца јавнотужилачке функције у тужилаштвима које је основано Законом о седиштима  и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС" број 116/08), у друго јавно тужилаштво основано Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС" број 101/13).


Члан 2.

Основни критеријум

Основни критеријум у поступку премештаја је сагласност носиоца јавнотужилачке функције.
 
Члан 3.

Допунски критеријуми

Уколико се применом основног критеријума сагласности, за функцију заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву не пријави довољан број заменика јавних тужилаца или број већи од утврђеног, примењују се следећи допунски критеријуми:

    Пребивалиште заменика јавног тужиоца.
    Јавно тужилаштво у коме је заменик јавног тужиоца раније био запослен.
    Дужина обављања јавнотужилачког стажа.

 
Члан 4.
Настављање функције јавног тужиоца из укинутог јавног тужилаштва

Јавни тужилац из укинутог јавног тужилаштва наставља да врши функцију у складу са Законом о јавном тужилаштву на основу одлуке Државног већа тужилаца на предлог Републичког јавног тужиоца.

Члан 5.

Основна правила поступка

Одређивање јавног тужилаштва у коме носилац јавнотужилачке функције из укинутог јавног тужилаштва наставља да врши функцију заменика јавног тужиоца врши Државно веће тужилаца на предлог Републичког јавног тужиоца.

Поступак се заснива на начелима правичности, јавности, непристрастности и забрани сваке врсте дискриминације, сагласно Уставу и међународним стандардима.

Члан 6.

Начин утврђивања критеријума

Уколико се премештај заменика јавног тужиоца не може извршити применом основног критеријума  сагласности, примењују се допунски критеријуми.

Сагласност, као основни критеријум, утврђује се на основу писмено изражене воље носилаца јавнотужилачке функције која се Републичком јавном тужиоцу доставља преко управе јавног тужилаштва у коме врши функцију.

Допунски критеријуми утвђују се на основу података из личног листа носиоца јавнотужилачке функције.

Републички јавни тужилац може од носиоца јавнотужилачке функције да захтева достављање допунских података и документације.

Члан 7.

Државно веће тужилаца доноси одлуку о премештају заменика јавног тужиоца примењујући допунски критеријум пребивалишта носиоца јавнотужилачке функције.

 Уколико је тужилац ступио на функцију након 01. јануара 2013. године узима се у обзир критеријум место пребивалишта које је носилац јавнотужилачке функције имао на дан ступања на функцију.

Члан 8.

Уколико се применом претходних критеријума не може извршити премештај заменика јавног тужиоца, примењује се допунски критеријум у ком јавном тужилаштву  је обављао функцију, односно био запослен до 31. децембра 2009 године, водећи рачуна о територији општина које је то јавно тужилаштво покривало.

Члан 9.

Уколико се применом претходних критеријума не може извршити премештај заменика јавног тужиоца, примењује се допунски критеријум дужине трајања јавнотужилачког стажа, на тај начин што се прво врши премештај заменика јавног тужиоца који има краћи јавнотужилачки стаж.
Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дaна објављивања у „Службеном гласнику" Републике Србије".


ПРЕДСЕДНИК ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА

Загорка Доловац, с.р.


Преузмите документ (pdf)

Извор: РЈТ, Датум: 29.11.2013.

Последњи догађаји