Организација
Јавнотужилачку функцију у Републичком јавном тужилаштву обавља Републички јавни тужилац и 15 заменика Републичког јавног тужиоца. Тужилачко особље чине савестници у јавном тужилаштву и запослени на административно-теничким, материјално-финансијским, рачуноводственим, информатичким и општим псловима.

Радом Републичког јавног тужилаштва руководи Републички јавни тужилац који представља ово тужилаштво пред другим органима, институцијама и грађанима. Републички јавни тужилац руководи тужилачком управом, надзире рад одељења, Службе за опште послове и Секретаријата, остварује стални увид у рад јавног тужилаштва као целине и појединачни рад заменика и запослених и предузима мере за правилно, благовремено и ефикасно обављање послова у Републичком јавном тужилаштву. Руководиоци одељења, Секретар тужилаштва и руководилац Службе за опште послове старају се да послови у одељењу, Кабинету тужиоца, Секретаријату и Служби за опште послове буду обављени законито, благовремено, ефикасно, правилно, уредно и једнообразно.

У Републичком јавном тужилаштву полазећи од врсте, обима и сложености послова и потребе законитог, ажурног и ефикасног рада, образују се следеће организационе јединице: кабинет тужиоца, одељења, Секретаријат и Служба за опште послове. За обављање послова из делокруга Републичког јавног тужилаштва систматизује се 19 радних места са 26 запослена.