Istorijat
U cilju efikasnije borbe protiv korupcije, u javnom tužilaštvu izvršena je specijalizacija za krivično gonjenje korupcije, te je 2008. godine u Republičkom javnom tužilaštvu formirano Odeljenje za borbu protiv korupcije,  a specijalizacija u ostalim javnim tužilaštvima opšte nadležnosti sprovedena je 2010. godine, uspostavljanjem odeljenja za borbu protiv korupcije i pranja novca u apelacionim i višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, i određivanjem zamenika javnog tužioca koji će pratiti stanje u predmetima krivičnih dela u ovoj oblasti. Takođe, 2009. godine izvršena je specijalizacija proširenjem nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal na krivična dela takozvane visoke korupcije po osnovu svojstva počinilaca- kada je okrivljeni službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca  i takozvane teške korupcije - za koruptivna krivična dela kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 200 miliona dinara . Uz pomoć i podršku domaćih i inostranih partnerskih institucija i organizacija, uključujući Pravosudnu akademiju, Misiju OEBS-a u Srbiji, Ambasadu SAD, Savet Evrope, GIZ i dr. vršena je obuka i stručno usavršavanje specijalizovanih zamenika javnog tužioca, uz razvijanje timskog pristupa i unapređenje koordinacije sa drugim državnim organima nadležnim za borbu protiv korupcije.

Preporučujemohov Najnovije vestihov

Poslednji događaji