GIZ i CILC
Vrhovno javno tužilaštvo ostvaruje saradnju sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (GIZ) i Holandskim centrom za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), kroz sukcesivne regionalne EU projekte kojima se jačaju kapaciteti za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć u borbi protiv transnacionalnog kriminala: IPA 2010 "Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže", IPA 2014 "Međunarodna krivično-pravna saradnja: Tužilačka mreža Zapadnog Balkana", IPA 2017 i IPA 2019 "Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu", kao i kroz projekt "Podrška EU jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana" čije sprovođenje je u toku.

U okviru ovih projekata pružena je podrška Vrhovnom javnom tužilaštvu za jačanje međunarodne saradnje, uključujući potpisivanje i sprovođenje Memoranduma o saradnji sa inostranim partnerima i učešće u radu evropskih pravosudnih mreža, poput Evroxast-a (EU agencija za krivičnu pravosudnu saradnju), EDŽN-a (Evropska pravosudna mreža) i NADAL-a (Mreža tužilaca koji postupaju pred Vrhovnim sudovima EU).

Kroz ove projekte, takođe, omogućena je izrada i štampanje Javnotužilačkog priručnika za postupanje u predmetima međunarodne pravne pomoći i održane su radionice na ovu temu.

Takođe, u okviru ovih projekata u Vrhovno javno tužilaštvo bio je upućen EU tužilac, koji je javnom tužilaštvu Republike Srbije pružao savetodavnu pomoć u vezi primene evropskih standarda u oblasti međunarodne pravne pomoći. Isto tako, pružana je podrška javnom tužilaštvu Republike Srbije za učešće na bilateralnim i multilateralnim operativnim sastancima, kao i razmenu iskustava i znanja kroz regionalne radionice na aktuelne teme borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, poput trgovine i krijumčarenja ljudi, finansijskih istraga, nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima i dr.

U toku je sprovođenje regionalnog projekta "Podrška EU jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana".

Preporučujemohov Najnovije vestihov