OEBS
Vrhovno javno tužilaštvo ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju sa Misijom OEBS-a u Republici Srbiji, kako sa NJ.E. Ambasadorom, tako i sa Odeljenjem za vladavinu prava, Odeljenjem za bezbednosnu saradnju i Odeljenjem za medije. 

Zahvaljujući velikoj podršci Odeljenja za vladavinu prava Misije OEBS-a, Vrhovno javno tužilaštvo realizovalo je i nastavlja da učestvuje u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na stručno usavršavanje javnih tužilaca za primenu Zakonika o krivičnom postupku, načela oportuniteta krivičnog gonjenja, principa „ne bis in idem" i pisanja optužnih akata. Posebna pažnja posvećena je oblasti podrške žrtvama i svedocima krivičnog dela i ostvarivanju njihovih prava, uključujući naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela. Takođe, Vrhovno javno tužilaštvo, učestvovalo je, zajedno sa Misijom OEBS-a, u izradi Priručnika o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i organizovanju ciklusa okruglih stolova na ovu temu. Naročito značajna bila je podrška Misije OEBS-a harmonizaciji javnotužilačke prakse, u okviru koje je pružena pomoć Odeljenju za javnotužilačku praksu Vrhovnog javnog tužilaštva u izradi eksterne i interne baze javnotužilačke prakse i održavanju obuka. 

Vrhovno javno tužilaštvo blisko sarađuje i sa Odeljenjem za saradnju u sektoru bezbednosti Misije OEBS-a i učestvuje u aktivnostima koje imaju za cilj jačanje kapaciteta nadležnih državnih organa za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije, visokotehnološkog kriminala, primene Zakona o digitalnoj imovini i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Isto tako, Vrhovno javno tužilaštvo je nastavilo saradnju sa predstavnicima Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji u cilju sprovođenja aktivnosti propisanih Sporazumom o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara. U skladu sa Sporazumom, održavaju se obuke novinara, javnih tužilaca i policijskih službenika. Takođe, u saradnji sa Misijom OEBS-a, Stalna radna grupa izradila je Izveštaj o radu Stalne radne grupe za period od 2017. do 2021. godine i organizovana je onlajn prezentacija pomenutog izveštaja, kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika novinarskih udruženja i medijskih asocijacija. 

Preporučujemohov Najnovije vestihov