Savet Evrope
Republičko javno tužilaštvo ostvaruje uspešnu saradnju sa Savetom Evrope, kako sa međunarodnim telima- mrežama Saveta Evrope, tako sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu.

U okviru Saveta Evrope, predstavnici Republičkog javnog tužilaštva učestvuju u radu CCPE tužilačke konsultativne mreže, kao i u radu Biroa T|-CY Komiteta „Budimpeštanske" Konvencije Saveta Evrope za visokotehnološki kriminal (CETS 185).
Takođe, Republičko javno tužilaštvo učesvovalo je u realizovanju projekata sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu,  poput izrade priručnika za međunarodnopravnu pomoć, zatim „MOLI” projekta za suzbijanje pranja novca i finansiranje terorizma,  "PACS” projekta za jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu pritiv korupcije, itd.

Preporučujemohov Najnovije vestihov