Uvodna reč
Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva koordinira postupanje po zamolnicama za pružanje međunarodne pomoći, prati trendove promena u domaćem pravnom poretku, evropskoj pravnoj praksi i obezbeđuje postupanje po evropskim standardima, obezbeđuje sprovođenje brze i efikasne direktne neformalne pravne pomoći i razmenu informacija preko tužilačkih kontaktnih tačaka,  intenzivno sarađuje sa predstavnicima međunarodnih organizacija i inostranih institucija i učestvuje u radu međunarodnih tužilačkih mreža i tela.

    Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć koordinira pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i to kako od strane nadležnih tužilaštava koja su postupaju po zamolnicama dostavljenim formalnim putem preko Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije, tako i kroz direktnu saradnju sa predstavnicima inostranih tužilaštava u pogledu razmene informacija od značaja za vođenje krivičnih postupaka, kako u zemlji tako i u inostranstvu, u skladu sa principima Drugog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, bilateralnim i multilateralnim Memorandumima o saradnji i odgovarajućim normama u nacionalnom zakonodavnom okviru. 

    U cilju jačanja međunarodne saradnje i pravne pomoći, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć predlaže, sastavlja nacrte sporazuma i organizuje potpisivanje Memoranduma o razumevanju i saradnji kojima se obezbeđuje direktan kontakt, neposredna komunikacija, razmena informacija i efikasnija saradnja i postupanje u predmetima prekograničnog kriminala. U tom smislu, javno tužilaštvo Republike Srbije ima 19 potpisanih tužilačkih memoranduma o saradnji.  

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć  aktivno sarađuje sa institucijama Evropske Unije. Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć  učestvuje u pripremama za proces pregovaranja sa EU, učestvovanjem na skrining sastancima za Poglavlje 23 i Poglavlje 24 koji su koji je održani u septembru i oktobru 2013. godine, kao i u pripremama za bilateralni skrining koji će se održati u decembru 2013. godine. Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Državnim većem tužilaca, nastavlja intenzivnu saradnju sa predstavnicima Direktorata za proširenje evropske Unije kao i Delegacije Evropske Unije u Srbiji, u pogledu daljeg napretka u oblasti vladavine prava, odnosno poglavlja 23 i 24. Takođe, Republičko javno tužilaštvo je, zajedno sa Državnim većem tužilaca, produbilo dalju saradnju sa predstavnicima Evropske Unije i Delegacijom Evropske Unije u Srbiji na programiranju i implementaciji IPA projekata, nastavljajući sa koordiniranjem aktivnosti i učešćem na sastancima i u vezi sa projektima IPA 2008, 2010, 2011, 2012 i 2013, kao i učestvovanjem u izradi predloga za buduće IPA projekte u periodu 2014-2017 i 2014-2020 (NAD). 

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva sarađuje sa međunarodnim organizacijama i inostranim pravosudnim organima u projektima stručnog usavršavanja za javno tužilaštvo, učestvujući i/ ili organizujući učešće predstavnika javnog tužilaštva u  mnogobrojnim konferencijama i studijskim posetama na teme međunarodne pravne saradnje, organizovanog kriminala, privrednog kriminala, pranja novca, korupcije, zločina iz mržnje, visokotehnološkog kriminala, nasilja u porodici, trgovine ljudima  i dr. U tom smislu, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva  koordinira međunarodnu saradnju u projektima stručnog usavršavanja i obuke javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku. U saradnji sa Pravosudnom akademijom, Misijom OEBS-a i Ambasadom SAD u Srbiji, u periodu od septembra do decembra 2013. godine sprovodi se program obuke za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku. Takođe, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva  koordinira projekte međunarodne saradnje u oblasti stručnog usavršavanja i sa drugim inostranim partnerima, poput programa obuke specijalizovanih tužilaca za borbu protiv trgovine ljudima, koji se od oktobra 2012. godine sprovodi u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske, NVO ASTRA, GIZ-om i Pravosudnom akademijom. 

Republičko javno tužilaštvo ostvaruje saradnju sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (GIZ) koje implementira projekat IPA 2010  ''Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže''. U okviru ovog projekta
predstavnici Republičkog javnog tužilaštva učestvuju su na ekspertskim sastancima na teme borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, poput sastanaka na temu ''Ustanovljavanje zajedničkih istražnih timova'',  ''Bezbedni kanali komunikacija'', i dr.,  uz učešće predstavnika tužilaštava svih zemalja Zapadnog Balkana. Takođe, Republičko javno tužilaštvo ostvaruje intenzivnu saradnju u oblasti međunarodnopravne pomoći  sa Saskijom de Vries, EU tužiocem upućenim u Republičko javno tužilaštvo u okviru ovog projekta.

Takođe, ostvaruje se saradnja sa i Svetskom bankom, učešćem u projektima u kojima se kao korisnik predviđa Republičko javno tužilaštvo, poput projekata „Analiza krivičnih procesa u Srbiji" i „Judicial functional review of Serbian justice system”, kao i sa Savetom Evrope, sa kojim  se realizuju projekti poput izrade priručnika za međunarodnopravnu pomoć, stručno usavršavanje za krivično delo pranja novca i finansiranja terorizma i dr.

Republičko javno tužilaštvo učestvuje u radu međunarodnih tužilačkih mreža i tela, poput EUROJUST-a, SEEPAG-a, CCPE- i dr. Republičko javno tužilaštvo intenziviralo je saradnju EUROJUST-om. Od 1.1.2013-15.8.2013 Republičko javno tužilaštvo postupalo je po 14 zamolnica EUROJUST-a, kojima je udovoljeno u najkraćem roku, a predstavnici javnog tužilaštva Republike Srbije učestvovali su na 4 koordinaciona sastanka. Republičko javno tužilaštvo takođe aktivno učestvuje u radu Savetodavne mreže javnih tužilaca jugo-istočne Evrope (SEEPAG) prisustovanjem redovnim polugodišnjim sastancima. 8-10.05.2013. godine, predstavnik Odeljenja za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva prisustvovao je  redovnom sastanku SEEPAG-a koji je održan na Krfu, Grčka, na temu:"Sprečavanje ilegalnih migracija". Takođe, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva  učestvuje u radu organa Saveta Evrope, uključujući rad u okviru CCPE tužilačke konsultativne mreže. U tom smislu, predstavnici Odeljenja za međunarodnu saradnju učestvuju na redovnoj godišnjoj sednici 8-9- oktobra 2013.  godine, kao i u radu Biroa T|-CY Komiteta „Budimpeštanske" Konvencije Saveta Evrope (CETS 185)  - za visokotehnološki kriminal.

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva  ostvaruje i intenzivnu bilateralnu saradnju, organizujući posete inostranih delegacija i predstavnika inostranih institucija Republičkom javnom tužilaštvu, kao i posete Republičkog javnog tužilaštva inostranim partnerima (poput SAD, Francuske, Belgije, Velike Britanije i dr.) 

Preporučujemohov Najnovije vestihov