O RJT-u
Prema Ustavu Republike Srbije,  javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. 

Republičko javno tužilaštvo je najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji. Republički javni tužilac vrši nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije i odgovoran je za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Narodnoj skupštini. Javni tužioci odgovaraju za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Republičkom javnom tužiocu i Narodnoj skupštini, a niži javni tužioci i neposredno višem javnom tužiocu.

Sistem javnog tužilaštva čine Republičko javno tužilaštvo, 4 apelaciona javna tužilaštva (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac), 26 viših javnih tužilaštava, 34 osnovna javna tužilaštva i 2 tužilaštva posebne nadležnosti. Osnovna javna tužilaštva krivično gone učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena kazna zatvora do 10 godina, viša javna tužilaštva krivično gone učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina kao druga zakonom predviđena krivična dela, apelaciona javna tužilaštva postupaju po žalbi, a Republičko javno tužilaštvo postupa po vanrednim pravnim lekovima, preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i usmerava i nadzire rad svih javnih tužilaštava. Takođe, postoje i javna tužilaštva posebne nadležnosti, Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, koja su osnovana za teritoriju Republike Srbije i postupaju i u prvom stepenu i po žalbi, a pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu postoji i Odeljenje za visoko-tehnološki kriminal, koje takođe postupa na čitavoj teritoriji Republike Srbije u predmetima iz svoje nadležnosti. 

Republičkog javnog tužioca, na predlog Vlade, po pribavljenom mišljenju nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština. Republički javni tužilac bira se na period od 6 godina i može biti ponovo biran.

Javnotužilačku funkciju u Republičkom javnom tužilaštvu obavlja javni tužilac i 12 zamenika Republičkog javnog tužioca, kao i 2 upućena zamenika javnog tužioca. Tužilačko osoblje čine savetnici i zaposleni na administrativno-tehničkim, materijalno-finansijskim, računovodstvenim, informatičkim i opštim poslovima.

Radom Republičkog javnog tužilaštva rukovodi Republički javni tužilac koji ga predstavlja pred drugim organima, institucijama i građanima. Republički javni tužilac rukovodi tužilačkom upravom, nadzire rad odeljenja, Službe za opšte poslove i Sekretarijata, ostvaruje stalni uvid u rad javnog tužilaštva kao celine i pojedinačni rad zamenika i zaposlenih i preduzima mere za pravilno, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova u Republičkom javnom tužilaštvu.

U Republičkom javnom tužilaštvu polazeći od vrste, obima i složenosti poslova i potrebe zakonitog, ažurnog i efikasnog rada, obrazuju se sledeće organizacione jedinice: kabinet tužioca, odeljenja, Sekretarijat i Služba za opšte poslove.  Za obavljanje poslova iz delokruga Republičkog javnog tužilaštva sistmatizuje se 20 radnih mesta sa 43 zaposlena.

Preporučujemohov Najnovije vestihov