Uvodna reč tužioca
Položaj i uloga javnog tužilaštva određeni su pre svega Ustavom Republike Srbije. Prema Ustavu Republike Srbije,  javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Republičko javno tužilaštvo je najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji. Republički javni tužilac vrši nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije i odgovoran je za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Narodnoj skupštini. Javni tužioci odgovaraju za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Republičkom javnom tužiocu i Narodnoj skupštini, a niži javni tužioci i neposredno višem javnom tužiocu. 

    Ovakve ustavne garancije samostalnosti javnog tužilaštva i ovlašćenja Republičkog javnog tužilaštva i Republičkog javnog tužioca, predstavljaju izraz potrebe da se omogući profesionalno, zakonito i samostalno obavljanje izuzetno složene i odgovorne funkcije javnog tužilaštva, a to je krivično gonjenje, odnosno borba protiv kriminala, kao i preduzimanje drugih mera za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

    Svedoci smo izazova sa kojim se moderno drušvo susreće, kako u vidu klasičnih oblika organizovanog kriminala i korupcije, tako i u vidu nasleđa ratnih zločina, novih sofisticiranih oblika privrednog kriminala, visoko-tehnološkog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, čije razmere često prevazilaze granice jedne države. Odlučno krivično gonjenje, zasnovano na zakonu i dokazima, bliska saradnja i koordinacija sa policijom i drugim državnim organima, kao i neposredna i efikasna saradnja sa tužilaštvima i ostalim relevantnim institucijama drugih zemalja, preduslov su uspešne borbe protiv svih oblika teškog kriminala, a naročito prekograničnog kriminala.

    Ovi izazovi uslovili su potrebu modernizacije organizacije i rada javnog tužilaštva. Od 1.1.2010. godine, uspostavljena je nova tužilačka mreža, koja je u pravni sistem uvela apelaciona javna tužilaštva, tako da  danas sistem javnog tužilaštva čine Republičko javno tužilaštvo, apelaciona javna tužilaštva (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac), viša javna tužilaštava, osnovna javna tužilaštva i tužilaštva posebne nadležnosti. Osnovna javna tužilaštva krivično gone učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena kazna zatvora do 10 godina, viša javna tužilaštva krivično gone učinioce krivičnih dela za koja je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina kao druga zakonom predviđena krivična dela, apelaciona javna tužilaštva postupaju po žalbi, a Republičko javno tužilaštvo postupa po vanrednim pravnim lekovima i usmerava i nadzire rad svih javnih tužilaštava. Takođe, postoje i javna tužilaštva posebne nadležnosti, Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, koja su osnovana za teritoriju Republike Srbije i postupaju i u prvom stepenu i po žalbi, a pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu postoji i Odeljenje za visoko-tehnološki kriminal, koje takođe postupa na čitavoj teritoriji Republike Srbije u predmetima iz svoje nadležnosti. 
    U okviru ove organizacije, u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama izvršena je i interna specijalizacija za pojedine složene vrste krivičnih dela, čije krivično gonjenje zateva specijalna znanja i veštine, kako bi se omogućilo efikasnije i profesionalnije krivično gonjenje ovih dela od strane  javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji su posebno obučeni za tu materiju. U tom smislu, 2008 godine osnovano je Odeljenje za borbu protiv korupcije u Republičkom javnom tužilaštvu, a  2010. godine, Apelacioni javni tužioci i Viši javni tužiocu u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu formirali su odeljenja za borbu protiv korupcije i pranja novca i odredili zamenike javnog tužioca koji će pratiti stanje u predmetima krivičnih dela u ovoj oblasti, uključujući sva osnovna i viša javna tužilaštva. Takođe, 2012. godine, u višim javnim tužilaštvima određene su kontaktne tačke za predmete trgovine ljudima, koji će postupati i koordinirati rad u ovoj oblasti. Modernizacija rada, osim specijalizacije uključuje i usvajanje novih trendova u postupanju, pa je tako Republičko javno tužilaštvo, u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama, potpisalo Memorandum o razumevanju sa nevladinom organizacijom ASTRA, što je prvi memorandum u regionu između javnog tužilaštva i nevladinog sektora u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

    Napokon, kao preduslov uspešnog krivičnog gonjenja u vremenu kada organizovani kriminal i drugi oblici teškog kriminala ne poznaju granice, Republičko javno tužilaštvo intenziviralo je međunarodnu saradnju. Neposredna saradnja odvija se na osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji, kroz tužilačke mreže i direktne kontakte  sa nadležnim stranim organima. Republičko javno tužilaštvo potpisalo je 17 Memoranduma o razumevanju i saradnji i aktivno sarađuje sa pravosudnim organima drugih država kroz pravosudne i tužilačke mreže poput EUROJUST-a, SEEPAG-a, Tužilačke mreže zapadnog Balkana, kao i kroz neposredne kontakte sa predstavnicima pojedinih država, uključujući zemlje iz regiona, Evrope, SAD i druge. U ovim kontaktima i saradnji, javno tužilaštvo Republike Srbije prepoznato je kao pouzdan i efikasan partner. Međunarodna saradnja naročito je pohvaljena u izveštaju američkog udruženja pravnika ABA ROLI, „Indeks tužilačke reforme – Srbija", 2012.godine.

    Krivično gonjenje svih oblika kriminala, a naročito organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina, trgovine ljudima i drugih teških oblika kriminala odgovoran je i zahtevan posao. Ja, kao  Republički javni tužilac, kao i javni tužioci i zamenici javnih tužilaca širom Srbije, apsolutno smo posvećeni profesionalnom, zakonitom i odlučnom krivičnom gonjenju. U izvršenje ovog odgovornog zadatka unosimo sav svoj profesionalni, stručni i lični kapacitet i integritet. Rezultati rada, predstavljeni na narednim stranicama, govore o našem radu i posvećenosti. Drago nam je što su ovaj trud i posvećenost prepoznati i od strane naših partnera, poput Ministra pravde – Vrhovnog državnog tužioca SAD, Erika Holdera, koji je u avgustu 2012 istakao da je način na koji je javno tužilaštvo Srbije odgovorilo na mnoge teške izazove u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina primer za ostale zemlje u regionu.

Odlučni smo da uprkos svim izazovima, nastavimo beskompromisnu borbu protiv kriminala, u okviru zakonskih ovlašćenja, u cilju očuvanja temeljnih vrednosti naše zemlje – vladavine prava i obezbeđivanju bezbednosti i prava naših građana, kao i u cilju ostvarivanja međunarodnih standarda i pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.     Očekuje nas puno izazova, ali smo odlučni da nastavimo da se obračunavamo sa organizovanim kriminalom, korupcijom i drugim teškim krivičnim delima na zakonit, na dokazima zasnovan i nepristrasan način, bez obzira na položaj ili moć osumnjičenih. Na tom putu očekujemo vašu podršku. 


                                Republički javni tužilac
                                    Zagorka Dolovac

Preporučujemohov Najnovije vestihov