Odeljenje za borbu protiv korupcije
U cilju efikasnije borbe protiv korupcije, u javnom tužilaštvu izvršena je specijalizacija za krivično gonjenje korupcije, te je 2008. godine u Republičkom javnom tužilaštvu formirano Odeljenje za borbu protiv korupcije,  a specijalizacija u ostalim javnim tužilaštvima opšte nadležnosti sprovedena je 2010. godine, uspostavljanjem odeljenja za borbu protiv korupcije i pranja novca u apelacionim i višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, i određivanjem zamenika javnog tužioca koji će pratiti stanje u predmetima krivičnih dela u ovoj oblasti. Takođe, 2009. godine izvršena je specijalizacija proširenjem nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal na krivična dela takozvane visoke korupcije po osnovu svojstva počinilaca- kada je okrivljeni službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca [1]  i takozvane teške korupcije - za koruptivna krivična dela kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 200 miliona dinara [2]. Uz pomoć i podršku domaćih i inostranih partnerskih institucija i organizacija, uključujući Pravosudnu akademiju, Misiju OEBS-a u Srbiji, Ambasadu SAD, Savet Evrope, GIZ i dr. vršena je obuka i stručno usavršavanje specijalizovanih zamenika javnog tužioca, uz razvijanje timskog pristupa i unapređenje koordinacije sa drugim državnim organima nadležnim za borbu protiv korupcije.

Odeljenje za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva prati rad osnovnih, viših i apelacionih javnih tužilaštava u postupanju u predmetima krivičnih dela korupcije, uključujući i krivična dela pranja novca, u okviru realizacije Obaveznog uputstva Republičkog javnog tužioca A.br. 194/10, od 26.3.2010. godine kojim su formirana odeljenja za borbu protiv korupcije i pranja novca, i na osnovu kog sva niža javna tužilaštva dostavljaju Republičkom javnom tužilaštvu, preko nadležnog apelacionog javnog tužilaštva, podatke o primljenim krivičnim prijavama, donetim javnotužilačkim odlukama, prvostepenim presudama, žalbama tužioca, ukoliko su izjavljene i drugostepenim odlukama. Time se nastavlja kontinuitet dosadašnjeg rada u ovoj oblasti, koji je otpočet obaveznim uputstvom Republičkog javnog tužioca A.br. 6/07, i omogućava se efikasno praćenje i kontrola rada tužilaštava u svakom pojedinom predmetu i pružanje stručne pomoći u vidu davanja mišljenja, sugestija i uputstava radi razjašnjenja spornih pitanja u pojedinim predmetima, sa posebnim naglaskom na predmete i izveštaje vezane za sprovođenje Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom.

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je stupio na snagu 15.04.2013.godine usled izmena elemenata bića krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 KZ pojavila se potreba za analizom ovih predmeta u smislu ispitivanja postojanja pravnog kontinuiteta i prekvalifikacije u skladu sa članovima 229, 229a ,234, 234a i 208 Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS 121/12 ), eventualnog postojanja drugih krivičnih dela ili ispunjenosti uslova za odbačaj krivične prijave ili odustanak od krivičnog gonjenja. U tom smislu, Odeljenje za borbu protiv korupcije izradilo je Obavezno uputstvo br. 1/2013 o postupanju sa ovim predmetima. Postupak prekvalifikacije je u toku.

    Predstavnici Odeljenja za borbu protiv korupcije učestvuje u izradi pravnog okvira za borbu protiv korupcije, uključujući Strategiju za borbu protiv korupcije Akcioni plan za borbu protiv korupcije,  Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma,  Akcioni plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, relevantne zakone i podzakonske propise, prate njihovu implementaciju od strane javnog tužilaštva.

Odeljenje za borbu protiv korupcije prati i pritužbe na rad nosilaca pravosudnih funkcija koje se odnose na slučajeve korupcije.

Odeljenje za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva učestvovalo je 2012. godine u izradi Plana integriteta, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. Pravni okvir u oblasti unapređenja integriteta upotpunjuju i Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koje je donelo Državno veće tužilaca.
 
U cilju efikasnije borbe protiv korupcije Odeljenje za borbu protiv korupcije uspostavlja i neguje mehanizam saradnje u okviru zakonskih obaveza i ovlašćenja državnih organa, putem sporazuma o razumevanju i koordinacionih sastanaka između tužilaštava, policije, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca, Uprave carine, Agencije za borbu protiv korupcije i Državne revizorske institucije. Takođe, u cilju promovisanja timskog rada na sastancima sa Apelacionim, Višim i Osnovnim  javnim tužiocima inicira se formiranje radnih timova sastavljenih od predstavnika policije, finansijske policije i tužilaštva kada su u pitanju krivična dela korupcije uključujući i krivična dela privrednog kriminala koja su povezana sa korupcijom.

Članovi Odeljenja za borbu protiv korupcije su zamenici Republičkog javnog tužioca: Zorica Stojšić, po potrebi Miljko Radisavljević i savetnik Zoran Petrić

Rukovodilac Odeljenja za borbu protiv korupcije je Zorica Stojšić.
[1] "krivična dela protiv službene dužnosti (čl. 359, 366, 367. i 368. Krivičnog zakonika), kada je okrivljeni, odnosno lice kojem se daje mito, službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca" - član 2, stav 3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala

[2] "krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica  (član 234 stav 3 Krivičnog zakonika i zloupotreba službenog položaja (član 359. stav 3. Krivičnog zakonika), kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 200.000.000 dinara" - član 2, stav 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala